ICT v učivu elektromotorů na SŠ > Kapitola 5: Asynchronní elektromotor jednofázový

Kapitola 5: Asynchronní elektromotor jednofázový

Asynchronní elektromotor jednofázový funguje na stejném principu jako asynchronní elektromotor třífázový. Jediný rozdíl je v konstrukci statoru, který musí vytvořit točivé magnetické pole pomocí jedné fáze.

Konstrukce

Stator je tvořen elektrotechnickými plechy naskládanými na sebe do tvaru dutého válce. Po vnitřním obvodu jsou drážky. V drážkách jsou uložena dvě vinutí – hlavní a pomocné (rozběhové). Vinutí jsou vzájemně prostorově posunuta o 90°. K pomocnému (rozběhovému) vinutí je do série zapojen kondenzátor C. Začátek hlavního vinutí U1 a jeho konec U2 jsou vyvedeny na svorkovnici (obr. 5.1).

Zapojení hlavního a pomocného vinutí s kondenzátorem C

Obr. 5.1 Zapojení hlavního a pomocného vinutí s kondenzátorem C


Rotor je tvořen svazkem elektrotechnických plechů připevněných na hřídeli elektromotoru. Po obvodu jsou drážky. V drážkách jsou uloženy navzájem spojené vodiče. Vodiče jsou tvořeny hliníkovými nebo měděnými tyčemi spojenými na svých koncích zkratovacími kroužky – klecové vinutí (obr. 5.2).

obr17

Obr. 5.2 Rotor asynchronního motoru – klecové vinutí


Princip činnosti

Po zapnutí elektromotoru se vytvoří ve statoru točivé magnetické pole. Točivé magnetické pole vzniká fázovým posunem mezi střídavým proudem v hlavním a pomocném (rozběhovém) vinutí, která jsou vzájemně prostorově posunuta o 90°. Fázového posunu mezi střídavým proudem v hlavním a pomocném (rozběhovém) vinutí je dosaženo kondenzátorem C.

Točivé magnetické pole začne ve vodičích rotoru vlivem elektromagnetické indukce indukovat napětí. Rotorem začne procházet střídavý elektrický proud, který vyvolá vznik magnetického pole. Silové účinky magnetického pole vyvolají točivý moment, který uvede rotor do otáčivého pohybu ve směru otáčení točivého magnetického pole statoru.


© 2008- RNDr. Mgr. Ivo Novák, Ph.D. | copyright | technická podpora |